امروز بازار با پشتوانه رشد قیمت کامودیتی ها و نفت و همچنین اقبال بازار به صنایعی همچون خودرو و تک سهم هایی همانند فاراک با رشد شاخص کل همراه بود و برخلاف پیشبینی ها فضای اصلاحی را در پیش نگرفت و رشدی 1250 واحدی را تجربه و در میانه...